BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2018

Thông tin thí sinh
Thông tin ưu tiên xét tuyển của thí sinh
Thông tin liên hệ của thí sinh
Ngành và tổ hợp đăng ký xét tuyển
Điểm trung bình học tập năm lớp 12 của tổ hợp
Mã trường năm học

Liên hệ chúng tôi